top of page
SCAS-I logo.jpg
SCAS-I logo.jpg

Sportmedische Instellingen ​

 

 

 

Het bestuur van de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg Instellingen (SCAS-I) heeft aan CIIO B.V., de certificeerder voor de professionele dienstverlening, opdracht gegeven de SCAS certificeringen van Sportmedische Instellingen (SMI’s) uit te voeren.

 

De  normen en eisen

​Op 1 augustus 2023 zijn de SCAS normeisen voor SMI’s opnieuw vastgesteld. Onderaan op deze pagina vindt u de link naar de SCAS-kwaliteitsnorm sportmedische instellingen SCAS1226:2023 die de normen SCAS1226 en SCAS1227 van 2017 vervangt. De maximale geldigheidsduur is verlengd van 4 jaar naar 5 jaar.

 

Aanmelding

Nieuwe klanten/SMI’s melden zich aan bij CIIO. Na een intakegesprek krijgt de nieuwe klant een offerte, met daarin een overzicht van tijdsbesteding en kosten van het behalen en onderhouden van het certificaat. Na ondertekening van de offerte maakt de beoordelaar afspraken met de nieuwe klant over het certificatieproces. 

 

Bestaande klanten krijgen vier maanden voor expiratie van hun certificaat een voortzettingsbrief, met daarin een overzicht van tijdsbesteding en kosten voor de voortzetting van het certificaat. De beoordelaar maakt afspraken met de klant over de herbeoordeling.

Met elke gecertificeerde klant wordt (na het behalen van het SCAS-certificaat) een certificeringsovereenkomst gesloten, een overeenkomst die zowel door CIIO als de SMI wordt ondertekend en waarin rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd.

Aanmelden kan door een email te sturen naar info@ciio.nl met de vermelding van de volgende gegevens:

  • Adresgegevens en hoeveel locaties

  • Gegevens contactpersoon

Onderzoek

Elk onderzoek bestaat uit twee delen; in het eerste deel vult de SMI een zelfevaluatie in en stuurt deze samen met ondersteunende documentatie naar de beoordelaar van CIIO, die daar feedback op geeft. Het tweede deel bestaat uit een bezoek van de beoordelaar van CIIO aan de SMI, waarbij de werklocatie onderzocht wordt en gesprekken gevoerd worden met medewerkers van de SMI.

Na het onderzoek ter plaatse koppelt de beoordelaar direct aan de SMI terug wat de bevindingen zijn. Deze bevindingen legt de beoordelaar vast in een verslag, dat door een door CIIO aangewezen senior teamleider beoordeeld wordt. Nadat de feedback van de senior teamleider verwerkt is, gaat het verslag naar de SMI, die de gelegenheid krijgt te reageren.
 

Op grond van zelfevaluatie, documentatie en gesprekken geeft de beoordelaar aan of de SMI aan de eisen van de norm voldoet, of dat verbeteringen noodzakelijk zijn. In het eerste geval (de SMI voldoet aan de norm) schrijft de beoordelaar een verslag met een onderbouwd positief advies, in het tweede geval (de SMI voldoet nog niet aan de norm) schrijft de beoordelaar een verslag met daarin aangegeven wat het behalen van een certificaat in de weg staat. De beoordelaar maakt in dat geval afspraken met de SMI over aanvullend onderzoek. Wanneer de SMI aan de eisen voldoet, komt er alsnog een verslag met een onderbouwd positief advies.


Certificatie

De beoordelaar legt het verslag met het advies voor aan de certificatiebeslisser van CIIO. Deze toetst of het certificatieproces naar behoren verlopen is en kent het certificaat voor 5 jaar toe bij een positieve beslissing, of een kortere periode als het onderzoek daar aanleiding tot geeft. De certificatiebeslisser neemt passende maatregelen wanneer het proces niet naar behoren is verlopen. CIIO zorgt voor een certificaat (pdf en op papier), stuurt de factuur naar de SMI en vraagt om feedback over het proces bij de SMI. CIIO publiceert de gecertificeerde SMI op haar website en geeft de certificatiebeslissing door aan FSMI en aan SCAS-I ter periodieke update van het openbare SCAS-I-register.

De SMI heeft de mogelijkheid om beroep aan te tekenen over het advies van de beoordelaar en de beslissing van de certificatiebeslisser bij het College van Deskundigen van SCAS-I. Het CvD hoort alle partijen (de SMI, de beoordelaar, de senior teamleider en de certificatiebeslisser) en geeft een advies aan de certificatiebeslisser. Deze neemt eventuele maatregelen en neemt opnieuw een beslissing.
 

Normen en eisen

bottom of page